كلمات أغنية ست الحبايب

ست الحبايب ياحبيبه يااغلى من روحي ودمي 
ياحنينة وكلك طيبة يارب يخليكي يا أمي 
زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي 
ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بدالي 
انام وتسهري وتباتي تفكري 
وتصحي من الآدان وتيجي تشقري 
تعيشي لي ياحبيبتي يا أمي ويدوم لي رضاكي 
أنا روحي من روحك انت وعايشه من سر دعاكي 
بتحسي بفرحتي قبل الهنا بسنة 
وتحسي بشكوتي من قبل ماأحس أنا 
يارب يخليكي ياأمي يارب يخليكي ياأمي 
لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغاليه علي 
أجيب منين عمر يكفي وألاقي فين أغلى هدية 
نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي 
لو ترضي تقبليهم دول هما هديتي 
يارب يخليكي ياأمي ست الحبايب ياحبيبة

 

 

 

Текст Ел HabayebТекст Ел Habayeb

Ел Habayeb Yahabibah Iaagly от душата ми и моята кръв
Iahaninp и всички ваши добри Господи, Боже мой майка Ikhaliki
Sherty време и Tapti и групата на приятелите на моите нощи
Lessa и все още на момента, в който се отнасят Pthmli Bdali
Tseri и сън и мисля, Tbaati
И за здравето на присъди и се Thqri
Аз живея един Iahabibti майка ми и мен миналата Arzaki
Аз съм духовен човек от вас и Aisha тайна Daaki
Pthasi Pferani години пред нашия Бог
И подобряване Peshkoti от Maohs I
Господ Бог Ikhaliki Ikhaliki, мамо, мамо
Ако съм живял цял живот скъпо Уве Jmilkk
Омар отговори от мястото, където ще видите достатъчно Fein,най-скъпият подарък
Светлината на очите си и душата си е говорил, и живота ми иDniti
Ако тя отговаря на двете страни Tqublehm ми подарък
Господ Ikhaliki Yahabibah мама Ел Habayeb

 

 

Lyrics El Habayeb Lyrics El Habayeb 

El Habayeb Yahabibah Iaagly from my soul and my blood 
Iahaninp and all your good Lord, O my mother Ikhaliki 
Sherty time and Tapti and the group of friends of my nights 
Lessa and still the moment the concern Pthmli Bdali 
Tseri and sleep and think Tbaati 
And the health of the convictions and come Thqri 
I live a Iahabibti my mother and me last Arzaki 
I am a spiritual soul of you and Aisha secret Daaki 
Pthasi Pferani year before our God 
And improve Peshkoti by Maohs I 
Lord Lord Ikhaliki Ikhaliki, Mommy, Mommy 
If I lived all my life dear to Uwe Jmilkk 
Omar answer from where I would see enough Fein, the most expensive gift 
Light of my eyes and soul hath spoken, and my life and Dniti 
If it satisfies the two countries Tqublehm my gift 
Lord Ikhaliki Mommy El Habayeb Yahabibah 
<!--

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 115 مشاهدة
نشرت فى 13 يونيو 2011 بواسطة MOMNASSER

ساحة النقاش

د .محمد ناصر.

MOMNASSER
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

262,328